NLD

INT/ENG


Algemeen
Let op: visvergunningen worden alleen afgegeven op vertoon van een geldige visvergunning.
Nederlandse gasten worden verzocht vooraf een dergelijke visvergunning (bijv. voor een periode van 1 of 5 jaar) aan te vragen, bijv. bij de gemeente Finnentrop (https://www.finnentrop.de/Quicknavigation/Kontakt). Alleen met deze officiële visvergunning kunt u vervolgens een dagvergunning voor onze wateren krijgen.

General information

Please note that guest licenses are only issued on presentation of a valid fishing license.

Foreign guests are requested to apply in advance for such a fishing license (e.g. for 1 or 5 years), e.g. at the municipality of Finnentrop (https://www.finnentrop.de/Quicknavigation/Kontakt). Only with this official fishing license can you then obtain a day permit for our waters.


Waterstand

U kunt het huidige waterniveau hier zien: 

Waterstand.

 

Accommodatie

Een lijst met mogelijke accommodaties vind je hier:

Accommodatie.

 

Visvergunning

Dagkaarten voor gasten vindt u hier: 

Tickets.

Water Level

You can see the current water level here: 

Water Level.

 

Accommodation

A list of possible accommodations can be found here:
Accomodation.

 

Fishing license

Day tickets for guests can be found here: 

Tickets.


Beste hengelsporten natuurvrienden.

 

Visvergunningen worden in een begrenste hoeveelheid uitgegeven.Tot nu toe was dat nog geen probleem.

  • Het visseizoen is van
    20. maart 2024  -  10. oktober 2024.

toegestaan is 1 hengel met vlieg of nymf,met alleen 1 haak (vliegvishengelen).

Andere vangmethoden zijn niet toegelaten.

Per dag mogen hoogstens 4 forellen gevangen worden, alle andere vissoorten onbegrenst.

Het behouden van vissen is niet geoorloofd. Tijdens het vissen bestaat vangnet plicht.

Met de gevangen vissen moet zinvol omgegaan worden.

Vissen, die onder de maat zijn, moeten direkt terug in het water.

Er gelden de voorschriften van de visserijwet van Nordrhein-Westfalen.

Begeleidende personen in het water zijn ongewenst.

Tenten en kamperen is volgens de wet niet toegestaan.

De hengelsportvereniging ASV Früh-Auf e.V.Rönkhausen is niet wettelijk aansprakelijk voor vorderingen in verband met de visvergunning. Schades die door de vergunninghouder veroorzaakt is, moeten direkt gemeld worden. Naast de openbare kontrole is ieder lid van onze vereniging rechtelijk toegestaan, ook de kontroleren.

Personen die de regels van de hengelsportbepalingen en de wet niet in acht nemen,worden van de wateren weggestuurd,hengel afgenomen en kunnen  een bekeuring verwachten.

Als onze gast vragen wij U vriendelijk, zich aan de wateren onopvallend, schoon en bewust fair tenopzichte van de natuur te gedragen. De vergunninghouder bevestigt de regels door zijn handtekening.

In de zin van een effectief en natuurlijk beheren van de wateren, vragen wij U het onderste deel van de vergunning met het resultaat van de vangst tot 20 oktober van het lopende jaar terug te zenden of aftegeven aan de uitgaveplaats van de dagvergunning.

Attentie, de vlagzalm in de Lenne staat het gehele jaar onder natuurbescherming. U wordt verzocht deze voorzichtig terug in het water te doen.

 

Uitgifteplaats van dagvergunningen.

Dear angling and nature friends.

 

Fishing licenses are issued in a limited quantity.Until now this has not been a problem.

  • The fishing season is from
    20. March 2024  -  10. October 2024. 

Allowed is 1 rod with fly or nymph, with only 1 hook (fly fishing).

Other fishing methods are not allowed.

A maximum of 4 trout may be caught per day, all other fish species unrestricted.

Retaining fish is not allowed. During fishing there is catching obligation.

Fish caught must be handled sensibly.

Undersized fish must be returned to the water immediately.

The regulations of the North Rhine-Westphalia Fishing Law apply.

Accompanying persons in the water are undesirable.

Tents and camping are not allowed by law.

The angling club ASV Früh-Auf e.V.Rönkhausen is not legally liable for claims related to the fishing license. Damages caused by the permit holder must be reported immediately. In addition to the public control every member of our association is legally allowed to control.

Those who do not respect the rules of angling regulations and the law will be expelled from the waters, have their fishing rod taken away and can expect a fine.

As our guests, we kindly ask you to behave at the waters in an inconspicuous, clean and consciously fair way towards nature. The permit holder confirms the rules by his signature.

In the sense of an effective and natural management of the waters, we ask you to return or hand over the bottom part of the permit with the result of the catch until October 20 of the current year to the place of issue of the daily permit.

Attention, the grayling in the river Lenne is under nature protection all year round. Please return it carefully to the water.

 

Place of issue of daily permits.